Visjon og verdier

Vi elsker visjonen vår! Når du leser den forstår du hvorfor...

Visjon

"Delt glede er dobbel glede"

Vi valgte vår visjon og våre verdier i januar 2019. I prosessen har vi vært tydelige på at vi ønsket en visjon som gir oss retning i hverdagen og som kan være konkret. Vi ønsket at våre verdier og vår visjon skulle utfylle hverandre og vi ønsket at visjonen skulle si noe om den gnisten, gleden og entusiasmen som vi har i barnehagen og som vi ønsker at de rundt oss skal merke og nyte godt av.

 "Delt glede er dobbel glede" er konkret. Dersom en person viser glede vil han/hun selv føle på en større glede. Glede smitter - de som er rundt en glad person vil bli påvirket av denne gleden i positiv forstand. Det å dele glede vil knytte mennesker sterkere sammen og de vil få tettere og nærere relasjon. Relasjonen vil også tåle utfordringer i større grad. Vi vet hva vi skal gjøre – vi skal dele glede!

 Der vi kan, vil vi fokusere på det positive. Se muligheter heller enn begrensninger. 

For livet er ikke alltid glede... Vi er opptatt av å dele alle følelsene våre. Delt sorg er også halvert sorg. Vi vil være der for hverandre uansett. Vi vil hjelpe barna og anerkjenne følelsene sine, være sammen med barna i følelsene, lære dem å stå i følelsene sine og hjelpe dem med å finne løsninger.
Vi tenker at det å dele glede og andre følelser vil gi emosjonell stabilitet, høyere livskvalitet og samhold. Ida Brandzæg skriver i boka se barnet innenfra at "det vi voksne legger inn i relasjonen til barna av glede, latter og ømhet kommer ut i psykisk helse og mestring."

Vennskap er viktig. Alle barn trenger gode venner. Vi snakker ikke om anti mobbing i vår barnehage- vi snakker om gleding. Inspirert av Siri Abrahamsen tenker vi på hvordan vi kan spre glede rundt oss og vise empati. Vi kan: Inkludere andre, smile, si fine ord til andre, si hei, bry oss, glede oss på andres vegne, bli kjent med nye barn og mye, mye mer. Barnehagen er en stor gledingpatrulje.

Rammeplanen sier: "Å bidra til at alle barn som går i barnehagen får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt". Ved å etterleve visjonen vår, skal vi gi barna en god barndom. Barna skal gå ut fra Bamsebu barnehage rustet for skole og et liv fylt med gode øyeblikk og utfordringer.

 

Verdier 

Kjærlighet

 

Kjærlighet er et fint og stort ord- kanskje ikke et ord og en verdi som blir brukt så mye i barnehagen. Mange tenker kanskje at kjærlighet er et begrep som hører privatsfæren til...

Men ikke vi- for oss er det viktig å fokusere på kjærlighet sett opp mot trygghet og omsorg. Omsorg blir kalt for kjærlighetens arbeid. Trygghet og kjærlighet er gjensidig avhengig av hverandre- den ene overlever ikke uten den andre. Vi gir kjærlighet til barna uavhengig av hva de gir tilbake. Barn viser følelser på ulike måter, men vi møter uansett barna med kjærlighet.

Bamsebu barnehage skal være et trygt sted for barna og alle barn skal føle seg verdsatt og elsket. Vi vil se alle barna. Vi viser kjærlighet ved å være varme, imøtekommende, kjærlige og smilende.

Vi viser kjærlighet gjennom handling, kroppsspråk, berøring og selvfølgelig ord. Vi er klar over at mennesker har ulikt kjærlighetsspråk og prøver å gi den enkelte det han/hun trenger- noen setter stor pris på gaver f.eks tegninger, andre setter pris på å få tid, noen liker ord mens andre igjen liker fysisk nærhet.

For at vi skal være de trygge voksne for barn og foreldre, må vi stå trygge sammen i personalgruppa. Vi er opptatt av å utfordre våre egne verdier, bli kjent med hverandre- ikke bare som kollegaer- men som mennesker. Ved å stå trygt i oss selv som barnehageansatte kan vi lettere gi av vårt overskudd til barn og foreldre.

Når et barn opplever at vi er glade, forbinder de det med kjærlighet. Derfor vil vi spre glede i barnehagen. Rett og slett glede, entusiasme og takknemlighet for at akkurat VI får være sammen.

I denne effektive verden med fokus på læringsmål og samfunnets behov, ønsker vi å stoppe opp og bare være der for hverandre. Være tilstede, være interessert, og bry oss om hverandre. Og hokus pokus- et trygt og kjærlig miljø skaper lærelyst og kapasitet til å lære!

 

Nasse Nøff til Ole Brumm- hvordan staver man kjærlighet?

Ole Brumm: Man staver ikke kjærlighet, man føler det.

 

 

Raushet

 

Vi har et "ikke dømmende" menneskesyn i barnehagen. Vi vil se hele mennesket (barnet) og familien. Det er mye vi ikke vet som kan påvirke hverdagen til våre barn og foreldre. Det er foreldrene som kjenner barna sine best og vi er ydmyke i forhold til det. Samtidig som vi er rause og ydmyke, er vi profesjonelle. Vi vil alltid handle ifht regelverk og det som er det beste for våre barn. Vi er også rause overfor hverandre som kollegaer. Vi vil alltid vurdere å si "ja" før vi sier "nei" for å ivareta spontaniteten, initiativet og muligheten for nye opplevelser.

Vi ønsker å gi det lille ekstra til de som er rundt oss. Service er et begrep vi vil bli assosiert med.

Ansatte i Bamsebu ser verdien av fysisk boltre lek. Vi kan kan stå i voldsom lek og høye stemmer- for det trenger barna av og til å få lov til.

 

 

Nysgjerrighet

 

Vi ser verdien av å undre seg, av å stille spørsmål, av å trakte etter noe og å vise interesse for ting og mennesker rundt oss. Vi oppmuntrer barna til en positiv nysgjerrighet og vi undrer oss sammen med barna. Vi ser når barna med fasinasjon undrer seg over verden og vet når vi ikke skal presentere sannheter for dem og ty til rasjonelle forklaringer.

Vi oppmuntrer til nysgjerrighet i form av positiv interesse og ser at barna da har lettere for å lære noe nytt og evner å tilegne seg ny kunnskap.
Det står i rammeplanen for barnehager: "barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller". Alle barn har en plass og en verdi i samfunnet.

Våre ansatte brenner for jobben sin og vil utvikle seg faglig. Vi har alltid mål å strekke oss etter og er lekne sammen med barna. Vi evner å ta barnas perspektiv, adoptere deres interesser, og lar dem få ta del i planlegging og utforming av en felles hverdag.

Vi er nysgjerrige på hverandre, på verden og på naturen.